PRIVACY VERKLARING

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum de privacy wetgeving binnen de hele Europese Unie gelijk is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze privacyverklaring is gebaseerd op de nieuwe AVG. Anja Kessels-Van Dael is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken we

Anja Kessels-Van Dael kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Anja Kessels-Van Dael en/of omdat u deze zelf invult via het contactformulier op de website. Anja Kessels-Van Dael kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • uw geboortedatum
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom hebben we gegevens nodig

Anja Kessels-Van Dael verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het goed kunnen uitvoeren van een opdracht 
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang bewaren we gegevens

Anja Kessels-Van Dael zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Anja Kessels-Van Dael verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anjakessels.nl. Anja Kessels-Van Dael zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Anja Kessels-Van Dael neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@anjakessels.nl

Behandeldossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en gesprekken.

Op de factuur staan de volgende gegevens

Uw naam, adres en woonplaats

Datum van de behandeling

De kosten van de sessie  

Ontevreden?

Ben je niet tevreden op de manier waarop Anja Kessels-Van Dael met je persoonsgegevens omgaat? Je kunt dit laten weten, maar mocht je niet tevreden gesteld zijn, dan adviseert Anja Kessels-Van Dael je om contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.